braciszek0

65 tekstów – auto­rem jest bra­ciszek0.

O wiele łat­wiej wy­dać sąd o kimś, o wiele trud­niej poz­nać his­to­rię życia... kogoś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 09:58

Czym jest dla mnie wiara? Czymś za­pew­ne trud­nym do opi­sania. Ja­wi mi się dzi­siaj ona ja­ko PAS­JA. Z jed­nej stro­ny jest czymś pięknym, dając przy tym wiele ra­dości z od­kry­wania wciąż nowego, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 16:25

Usiadłem nad brze­giem je­ziora i dos­trzegłem niebo na ziemi. Bóg nie jest tam, gdzie jest niebo, ale niebo jest tam, gdzie jest Bóg. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2016, 14:21

home

Szyb­ciej, jeszcze szybciej
Be­tono­we echa, gdy dusza od­począć pragnie
Wśród spieko­ty połud­nia, pośród to­poli cienia
I gdy już usiadłem to ona mi rzekła
To bo­li, te pyszne człowieka dzieła
Że gorączku­je i bro­ni się Ziemia
Ma do­syć prostytucji [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 lipca 2016, 13:54

Zmarszczki oddania

Usiadłem zmęczo­ny w drew­nianej altanie
Ja młody i jakże wo­bec niej niedojrzały
Uśmie­chnęła się do mnie i zo­baczyłem jej zmarszczki
Krop­le klejące­go się po­tu zmie­sza­ne­go z łza­mi
Ubiczo­wa­ne ple­cy które ochra­niały przed deszczem i słońcem
I spoj­rzałem na swo­je de­li­kat­ne dłonie
Jak one będą służyć innym? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 czerwca 2016, 09:38

Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości.
A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 maja 2016, 16:38

Do­godzić najmądrzej­szym byłoby absurdem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2015, 00:36

PA­NIE sprawdź mnie jak dyk­tando i pop­raw mo­je błędy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 grudnia 2015, 18:34

Życie Jezusowi oddać

Dlacze­go ludzie poświęcają czas, ry­zykują, próbują uz­dro­wić swo­je życie chodząc do wróżek, psycho­logów, le­karzy spec­ja­listów?
Dlacze­go boją się od­dać cho­ciaż 7 dni Je­zuso­wi na włas­ność? Tyl­ko 7 dni życia sak­ra­men­ta­mi... Chrys­tus nap­rawdę leczy, uz­dra­wia, prag­nie Two­jego zbawienia.

Odtwórz  

dziennik
zebrał 5 fiszek • 20 grudnia 2015, 16:27

Gdy­by ciebie nie było, świat wyglądałby inaczej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 listopada 2015, 16:11
braciszek0

Mam 21 lat, jestem osobą wierzącą i dziękującą Bogu za łaskę wiary. W ciszy i kontemplacji Boga i człowieka rodzi się wiele myśli, z którymi chcę się z Wami dzielić. Jeśli chcecie piszcie do mnie, komentujcie, chcę się z Wami spotkać choćby tutaj... :D "Miłość cierpliwa jest"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 lipca 2017, 14:26JaJo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 10:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

30 stycznia 2017, 21:14Logos sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

30 stycznia 2017, 16:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

20 lipca 2016, 14:27braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

16 lipca 2016, 13:57braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

12 czerwca 2016, 22:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zmarszczki od­da­nia

26 maja 2016, 16:48krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]

26 maja 2016, 16:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]